Normal anatomiya kafedrasinin’ tariyxi haqqinda mag’liwmat. Kafedra birinshi ma’rte No’kis ma’mleket universiteti meditsina fakultetinin’ quraminda 1990-1991 oqiw jilinin’ sentyabr ayinan baslap sho’lkemlestirildi. Bul waqitlari meditsina fakultetinde (fakultet dekani biologiya pa’ni kondedati dotsent Qarabekov) tek g’ana bir kafedra adam anatomiyasi kafedrasi boldi.qalg’an pa’nler sol kafedra quramina kiritildi. Kafedrag’a meditsina pa’ni kondedati Sh.N.Masharipov basliq bolip tayinlandi.
Ziyrek talabalar Ziyrek talabalar
Ruwxi'yli'q ha'm ag'arti'wshi'li'q isleri Ruwxi'yli'q ha'm ag'arti'wshi'li'q isleri
Sabaq processi Sabaq processi
Kafedra ko'rinisi Kafedra ko'rinisi
Ja'miyetlik jumi'slari' Ja'miyetlik jumi'slari'

1-iyun "Xaliq araliq balalardi qorg'aw ku'ni" mu'nasibeti menen kafedra professor-oqitiwshilari  ha'm talabalari Xojeli rayonindag'i mehribanliq u'yine bardi. Professor oqitiwshilar bul jerde ta'rbiyalanip atirg'an balalardi bayram menen qutliqlap olardin' ha'r birine bayram sawg'alarin tapsirdi. Mehribanliq u'yi ta'rbiyalaniwshilari o'zleri tayarlag'an kontsert bag'darlamasin jiynalg'anlardin' itibarina usindi.

 

   
 31-may "Pu'tkil jer ju'zinde temeki shegiwge qarsi gu'res ku'ni" mu'na'sibeti menen kafedramizda "Temekisiz salamat turmis" atamasinda tadbir bolip o'tti. Og'an filial kuratorlar ken'esi baslig'i A.Muratbaeva, pediatriya fakulteti ruwxiyliq-ag'artiwshiliq isleri boyinsha dekan orinbasari Z.Qidirniyazov, kafedra professor oqitiwshilari ha'm talabalar qatnasti. Tadbirde shig'ip so'ylegenler temeki quramindag'i za'ha'rli elementler onin' adam densawlig'ina ziyani, sonday-aq temeki menen baylanisli statistikaliq mag'liwmatlar berildi. 
Tadbirge talabalar oz'leri tayarlag'an prezentatsiya ha'm bukletleri menen belsene qatnasti.   


   

8-May ku'ni kafedra oqitiwshilari ha'm talabalari paytaxtimizdag'i Da'rwaz ko'shesinde jasawshi Ekinshi jer
ju'zlik uris qatnasiwshi Nazarbay Ta'jibaevtin' halinan xabar aldi. 95 ba'harin jasap atirg'an Nazarbay ata uris
jillarindag'i mashaqatlari haqqinda aytip berdi. Uris qatnasiwshisina kafedra ta'repinen tayarlang'an sawg'alar
tapsirildi ha'm estelik ushun su'wretke tu'sti.

 

 
    
 

  Usi jil 3-may ku'ni kafedramizda O'zbekistan ha'm Qaraqalpaqstan xaliq shayiri, O'zbekistan qaharmani Ibrayim Yusupov   tuwilg'an ku'ni mu'na'sibeti menen "Ibrayim Yusupov miyrasi-xaliq g'a'ziynesi" atamasinda a'debiy keshe sho'lkemlestirildi. Kesheni kafedra baslig'i A.Paxratdinov aship berdi. Bunnan son' kafedra kurator topar talabalarinin' shayir o'miri ha'm do'retiwshiligi haqqinda tayarlag'an prezentatsiyasi, sonday-aq shayir do'retpelerinen u'zindiler oqip esittirildi. Keshe son'inda talabalar menen birge shayir esteligine sayaxat sho'lkemlestirildi.

 
  ` 
21-mart Nawriz bayrami, su'melek qaynatiw ko'rinisi
 
Shembilik waqti  
  
Новость отредактировал: saytadmin11 - 2-06-2018, 13:27